fbpx
BG EN

Общи условия
хотел RUBO

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между РУБО Хотел и клиентите на хотела.

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в РУБО Хотел може да направите по един от следните начини:

През официалния сайт www.rubohotel.com чрез интегрирания модул за резервации; през сайта на booking.com; на място в хотела; по телефона.

1.2. При заявена и заплатена резервация чрез модул резервации, ще получите e-mail за потвърждение на посочения от Вас адрес, с описание на тип и брой на резервирани стаи, дата и час на настаняване и напускане на хотела, брой на възрастни и деца, както и друга информация, посочена в заявката за резервация.

1.3. Със заявената и потвърдена резервация в РУБО Хотел, клиентът встъпва в договорни отношения с БОГДАНОФФ ООД и приема настоящите общи условия.

1.4. Всички резервации и настанявания в РУБО Хотел се извършват съобразно условията на заявената и потвърдена заявка за резервация, които условия са част от сключения между страните договор.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена резервация, можете да направите по телефона на номер 0894512149 или в сайта на booking.com, ако резервацията е направена там.

2.2. При анулиране на потвърдена резервация в срок до 3 (три) дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от 3 (три) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, Вие губите заплатения депозит – сума равна на първата нощувка.

2.4.  В случай, че плащането е направено с банкова карта и типа на резервацията е с възвръщаема сума, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 работни дни. Всички разходи по трансферите ще бъдат удържани от платената сума.

2.5. В случай, че плащането е направено чрез банков превод, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане по посочена от госта банкова сметка в срок от 14 работни дни. Всички разходи по трансферите ще бъдат удържани от платената сума.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Настаняването се извършва между 14:00ч. и 20:00ч. Настаняване след 20:00ч. е възможно с предварително уговаряне на по-късен час. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане, след което биват категоризирани като не пристигнали и влиза в сила неустойка по направената резервация.

3.2. Освобождаването на стаите става до 12:00 ч., ако не е договорен друг час между страните. При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, както следва:

1. при просрочие до 18:00 часа се дължи неустойка от 50% от стойността на нощувката.
2. при просрочие след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100% от стойността на нощувката. 

3.3. Децата ненавършили 3 години се настаняват безплатно.

3.4. Домашни любимци не се настаняват.

3.5. Пушенето във всички вътрешни части на РУБО Хотела е забранено. Гостът нарушил забраната дължи неустойка в размер на 100 лв.

3.6. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиентите. Предоставените от клиента данни са защитени, съгласно ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679, и се обработват само във връзка с целта на настоящия договор.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1. Цените за настаняване в РУБО Хотел са посочени в сайта www.rubohotel.com

4.2. Цените в сайта на хотела – www.rubohotel.com както и в e-mail кореспонденцията са в български лева, с включен ДДС и туристически данък.

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой, когато се заявява резервация на място в хотела.

5.2. С дебитна или кредитна карта.

5.3. Чрез банков превод по посочена от РУБО Хотел банкова сметка.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. РУБО Хотел се задължава да предостави на гостите на хотела заявените и заплатените от тях услуги в пълен размер.

6.2. РУБО Хотел се задължава при потвърдени и заплатени резервации да не променя цената на заплатените услуги.

6.3. Разходите за допълнителни услуги могат да се включат в цената на резервацията или да се заплатят допълнително.

6.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела не се възстановяват.

6.5. Гостите на хотела са длъжни да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела и да поддържат и опазват обществения ред. Гостите на хотела носят отговорност за всички щети, причинени в резултат на повредено и/или липсващо имущество върху обзавеждането или оборудването в ползваните от тях помещения, собственост на  хотелската база, причинени по време на престоя им. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени, след предоставяне на фактура.

6.6. При загубени/забравени вещи установено от гостите, същите следва да се свържат по мейл с РУБО Хотел в кратък срок и да уведомят служителите за загубата, с описание на всяка една от вещите: вид, марка, размер, цвят и други индивидуализиращи я белези, както и описание на всякакви относими факти и обстоятелства.

 6.7. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

6.8. Хотелът не носи отговорност за вреди нанесени на гостите, причинени от действия на трети лица.

6.9. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 г. оставени без надзор.

6.10. Подземният паркинг не се охранява с физическа охрана и хотелът не носи отговорност за щети причинени на МПС-та.

6.11. Гостите са информирани за осъществяването на видеонаблюдение на паркинга и общите хотелски части с цел осигуряване на безопасността и сигурността на гостите на хотела.

7. РЕКЛАМАЦИИ

Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, следва да бъдат предявени на място в хотела с подробно писмено описание на несъответствието между договорено и предоставените услуги и при наличие да се представи доказателство. Рекламираните услуги се заплащат преди напускане на хотела и ресторанта. Управителят на хотела назначава проверка по постъпилата претенция и в седемдневен срок дава отговор на госта/по мейл/ дали приема претенцията и/или в каква част, считано от получаването й. В случай на уважаване на цялата или на част от претенцията, на госта се превежда недължимата сумата , определена от управителя по банковата сметка на госта.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно „Закона за защита на лични данни“ , ние гарантираме, че обработваме Вашите лични данни добросъвестно и не ги предоставя на трети лица. Личните данни, които предоставяте в сайта – имена, телефон, имейл адрес, адрес са необходими за обработка на вашата резервация.

Предоставянето на имейл адрес е задължително, за да можем автоматично да Ви информираме за статуса на поръчката.

Предоставянето на Ваша банкова сметка е задължително, за да можем при необходимост да Ви върнем платената от Вас сума.

Кореспонденцията между страните във връзка с резервацията на услугата и потвърждаването й се осъществява по имейл, с цел удостоверяването им.